اساسنامه
اساسنامه مجمع خیرین سلامت کشور
کلیه فعالیتهای مجمع غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع بهداشت و درمان با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

فصل اول ـ کلیات و اهداف

ماده ۱
نام سازمان مردم نهاد مورد نظر مجمع خیرین سلامت کشور است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "مجمع " نامیده می شود .
ماده ۲
نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای مجمع غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع بهداشت و درمان با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .
ماده ۳
محدوده فعالیت مجمع در سطح ملی است .
ماده ۴
محل : مرکز اصلی مجمع در استان : تهران ـ شهرستان تهران به نشانی : تهران ـ ابتدای خیابان سهرودی شمالی ـ نبش میدان شهید قندی ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه دوم واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید .
ماده ۵
تابعیت : مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .
ماده ۶
مدت فعالیت مجمع از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد .
ماده ۷
دارایی اولیه مجمع اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد که از سوی هیئت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار مجمع قرار گرفته است .
ماده ۸
هیئت مؤسس مجمع اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد از تأسیس عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت .
ماده ۹
اهداف مجمع عبارتند از :
الف : کلیات فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین سلامت کشور و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمکها ، مشارکتهای مردمی و هدایت کمکها به اولویتهای ملی در حوزه سلامت .
ب : روش اجرای هدف
۱ـ احداث ، تکمیل ، ترمیم ، تجهیز و همیاری در امر مراکز بهداشتی و درمانی کشور مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۲ـ همیاری در اداره ، مددکاری و توسعه برنامه های مراکز آموزشی ، درمانی ، تحقیقاتی و پژوهشی مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۳ـ تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و حمایت معنوی و قانونی از فعالیتهای مؤسسات خیریه در بخش سلامت کشور . چنانچه اجرایی نمودن مواردی از اهداف نیازمند کسب مجوز از دستگاه خاصی باشد اقدام پس از کسب مجوز صورت می گیرد .
ماده ۱۰
شرایط عضویت :
۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی
۲ـ پذیرش اساسنامه
۳ـ اشتهار حرفه ای
۴ـ التزام به قانون اساسی
۵ـ پرداخت حق عضویت
۶ـ موافقت هیئت مدیره
انواع عضویت :
رسمی : کسانی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق رأی و کاندیداتوری هستند .
غیررسمی : افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند ایشان فاقد حق رأی و کاندیداتوری در هیئت مدیره و بازرسی هستند .

فصل دوم ـ ساختار

ماده ۱۱
ارکان مجمع عبارتند از :
۱ـ مجمع عمومی ۲ـ هیئت مدیره ۳ـ مدیرعامل ۴ـ بازرس
ماده ۱۲
مجمع عمومی مؤسس همان هیئت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست :
۱ ـ انجام اقدامات اولیه برای تأسیس ؛
۲ ـ تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن ؛
۳ ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان مجمع .
تبصره ۱ ـ اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم ، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت .
تبصره ۲ ـ تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تأیید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود .
ماده ۱۳
مجمع عمومی عادی : مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد .
ماده ۱۴
مجمع عمومی عادی سالانه در اردیبشهت ماه تشکیل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود .
تبصره ۱ ـ اکثریت لازم جهت جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود . در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .
تبصره ۲ ـ مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء ـ در صورتی که هیئت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید ـ تشکیل می گردد.
تبصره ۳ - دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی از روزنامه کثیر الانتشار حداقل ۱۰روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد . تبصره ۴ - روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی روزنامه ایران می باشد .
ماده ۱۵
وظایف مجمع عمومی عادی :
 ۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل ) ؛
۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسی ها ؛
۳- تعیین خط مشی کلی مجمع ؛
۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های هیأت مدیره ؛
۵- تصویب ترازنامه و بودجه مجمع ؛
۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها ؛
۷- عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان ؛
۸- تعیین حق عضویت ؛
۹- تصویب انتشار نشریه .
ماده ۱۶
مجمع عمومی فوق العاده : مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
۱- با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس ؛
۲- با درخواست یک پنجم اعضاء درصورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید .
تبصره ۱- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رأی دارند تشکیل می گردد .
تبصره ۲- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
ماده ۱۷
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
۱- تصویب اساسنامه ؛
۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال ؛
۳- تغییر در میزان سرمایه ؛
۴- انحلال قبل از موعد ؛
۵- هرگونه تغییر در ماهیت ؛
ماده ۱۸
مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند .
تبصره ۱- اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .
تبصره ۲- رئیس هیأت مدیره ، رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد .
تبصره ۳- مجامع عمومی عادی ، عادی فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود .
ماده ۱۹
هیأت مدیره : مجمع دارای هیأت مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود .
تبصره ۱ – جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود .
تبصره ۲- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست وغیبت هر یک از اعضاء بدون عذر مو جه و بدون اطلاع قبلی تا ۲ جلسه متوالی یا ۲ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .
تبصره ۳- دعوت از اعضای هیأت مدیره می بایست حداقل ۷ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .
ماده ۲۰
درصورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتی که تعداد هیأت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید.
ماده ۲۱
هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی ۲ بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس ، تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
تبصره - نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید .
ماده ۲۲
اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود . حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید .
تبصره ۱- هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها ، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند .
تبصره ۲- مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی .
تبصره ۳- هیأت مدیره در هرموقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .
تبصره ۴- هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضای هیأت مدیره تعریف نماید .
ماده ۲۳
هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است .
ماده ۲۴
هیأت مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد : حفظ و حراست اموال منقول وغیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضایی ، اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل وعزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل وسایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذارگردیده ، به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام مجمع انجام دهد . همچنین هیأت مدیره موظف است ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید . هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی ، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضاء را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .
تبصره ۱- جز در باره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است ، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .
تبصره ۲- هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری مجمع تا مبلغ 000/000/10ريال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید .
ماده ۲۵
مجع دارای ۲ نفر بازرس اصلی و ۲ نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یک سال انتخاب می گردند . انتخابات مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده ۲۶
اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند :
۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند ؛
۲- مدیران و مدیر عامل مجمع ؛
۳- اقربای سببی و نسبی مدیران ومدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ؛
۴- همسر اشخاص مذکور در بند ۲ .
ماده ۲۷
وظایف بازرس به شرح ذیل است :
۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی ؛
۲- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی ؛
۳- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی ؛
۴- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند ؛
۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است ؛
تبصره - بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .
ماده ۲۸
بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مجمع انجام داده و اسناد و مدارک اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده ومورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجع عمومی را بنماید .
ماده ۲۹
هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود .
ماده ۳۰
مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف مجمع حق امضاء دارد .
تبصره ۱- عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد .
تبصره ۲- دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد . مدیر عامل در صورت انقضاء مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین ، و ظایف محوله را انجام دهد .
تبصره ۳ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد بود .
ماده ۳۱
مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد :
۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ؛
۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره ؛
۳- نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر مؤسسه ؛
۴- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد ؛
۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای مجمع به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی ؛
۶- تهیه پیش نویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی ؛
۷- تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره ؛
۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی ؛
۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره ؛
۱۰- انجام سایر وظایف واختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود .

فصل سوم - بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۳
بودجه مجمع از طریق ذیل تامین می شود :
الف) هدیه ، اعنه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل و خارجی و دولتی و غیردولتی .
ب) وقف و حبس .
پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان و این آیین نامه .
ت) حق عضویت در سازمان .
ماده ۳۴
مجمع مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن را همراه گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید . چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید مجمع موظف به ارائه آن است .
تبصره ۱- هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه در آمد های حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماند و وجوه مازاد بر هزینه ها رادر همان حساب نگهداری کند .
تبصره ۲- سال مالی مجمع منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود . کلیه مدارک پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی مجمع نگهداری می شود .
تبصره ۳- مکاتبات رسمی مجمع با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد .
تبصره ۴- مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثبت و به اضای اعضای ذیربط خواهد رسید .
ماده ۳۵
هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادره کننده پروانه فعالیت اعلام نماید ودر صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت ، به مرجع صدور اعلام نماید .
ماده ۳۶
هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل ، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صدور پروانه فعالیت اعلام نماید .
ماده ۳۷
مجمع دارای سربرگ ، مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد . هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید .
تبصره – هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد .
ماده ۳۸
انحلال : در صورت انحلال مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳نفر را به عنوان هیأت تسویه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها وتسویه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی مجمع را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند . هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .
تبصره ۱- مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد ، واگذارنماید.
تبصره ۲- تسویه امورمربوط به مجمع بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت .
تبصره ۳- هیأت تسویه از بین خود یک نفررا به عنوان مدیر تسویه انتخاب می نماید .
تبصره ۴- مدیر تسویه موظف است یک نسخه از گزارش تسویه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.
ماده ۳۹
چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد مجمع موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید .
ماده ۴۰
به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آیین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانها مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .
ماده ۴۱
این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ماده و ۳۴ تبصره در نشست مورخ / / مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید .
آدرس: یاسوج میدان حمل و نقل - خیابان ورزش - کوچه مولوی یک - پلاک 26 تلفن: 7948 -3333 - 074
کروکی آدرس مجمع خیرین سلامت:
آمار بازدیدکنندگان:

بازدید کنندگان آنلاین:1
بازدید امروز سایت:7
بازدید این صفحه:3068
تعداد کل بازدید:95739
خدمات فناوری اطلاعات:

تغییر رمز VPN
سرور فایل و برنامه دانشگاه
وب سایت های دانشگاه
Off Campus
اتوماسیون اداری
تمامی حقوق این سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت استان کهگیلویه و بویراحمد است. @2107